Анализ на нуждите и възможностите на клиента

Помагаме ви да определите своите нужди и възможности, и заедно разработваме стратегия за кандидатстване по европейски програми.

Предварителна информация

Клиентите ни получават предварителна информация, консултации и разяснения по различни аспекти на европейските проекти, които ги интересуват. Това включва информация за правилата и условията на различните програми, както и за процеса на кандидатстване и изпълнение.

Идентифициране на подходящи програми и мерки

След като изготвим ваш профил (дейност, размер, обороти, локации) идентифицираме подходящи програми и мерки, които отговарят на вашите нужди и цели. За да ги постигнем заедно!

Подготовка на проектни документи

Това включва формуляр за кандидатстване, бизнес плана, финансовия план и други документи.

Участие в процеса на кандидатстване и одобрение

Следим внимателно процеса на оценяване и реагираме в случай на искания за допълнителни документи, разяснения и други. Така не се налага да го правите вие.

Управление на проекта

Прилагаме високата си експертиза и капацитет при планиране, изпълнение и контрол на проектите, както и всички подробности и детайли, свързани с това.

Отчитане на проекта

Получаването на безвъзмездните средства зависи изцяло от коректното, точно и навременно отчитане на вашите проектни инвестиции. А одобрението на отчета и получаването на плащанията винаги е повод за празнуване!

Актуални европейски програми

Anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself, because it is pain, but because occasionally circumstances occur in which toil and pain can procure him some great pleasure.

Финансиране

Правни консултации:


• Обществени поръчки: предварителен скрининг, подготовка на оферти, тълкувания, административна и съдебна практика


• Подготовка на документи: Работим заедно при подготовката на различни документи, като например договори, споразумения, искове и жалби.


• Представителство пред държавни органи: При нужда можем да ви представляваме пред държавни органи, като например съдилища, агенции и комисии. Управляващите органи на европейските програми у нас са сред тях.

Бизнес консултации:


• Стратегическо планиране: консултации по разработването и изпълнението на стратегически планове, включително по отношение на европейското финансиране


• Финансиране: консултации по финансиране на бизнеса, включително кредитиране, инвестиране и фондове за рисков капитал


• Иновации: консултации по разработването и внедряването на нови продукти и услуги

Правните и бизнес консултации могат да бъдат от голяма полза за клиентите, като помагат да:


• Увеличите своята правна сигурност
• Подобрите своите бизнес операции
• Намалите риска от загуби
• Повишите своята конкурентоспособност

Правни и бизнес консултации

Обхватът на правните и бизнес консултации, от които можете да се възползвате, варират в зависимост от вашите нужди. 

Свържете се с нас

Контакти