Процедура чрез подбор на проектни предложения

BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

 

Основна цел

 • Предоставяне помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Това изисква бързи промени в пазара на труда и налага предприемане на ефективни мерки за подобряване на достъпа до трудова заетост на качествени работни места и адаптиране към промените в работната среда.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

 • 100 000 000,00 лева

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

 • Минимален размер: 50 000,00 лева
 • Максимален размер: 391 166,00 лева

Процент на съфинансиране на кандидатите:

 • За кандидати микро, малки и средни предприятия: 100%
 • За кандидати големи предприятия: 80%

 

Допустими кандидати

 • Регистрирани предприятия по реда на Търговския закон

 

Допустими дейности

 1. Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места, които съдържат набор от действия за изпълнение на работните процеси, водещи до положителен ефект по отношение на повишаване на ресурсната ефективност и/или за намаляване въздействието върху околната среда и/или за повишаване устойчивостта на предлаганите продукти и услуги. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд. (задължителна дейност).
 2. Осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“- психологична подкрепа;
 3. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.
 4. Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. Модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд (без замяна на оборудване!)
 5. Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

Допустими разходи

 • Свързани с допустимите дейности
 • Ограничени са СМР до 15% от преките разходи
 • За разработване на „Зелени“ модели за организация на труд – до 200 лв. на работно място, но, не повече от 20 000 лева;
 • За превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“- психологична подкрепа – до 200 лв. на служител, но, не повече от 20 000 лева;
 • Допустимо е опростено отчитане на разходи

 

Срок за изпълнение на проектните предложения

 • 18 (осемнадесет) месеца

 

Краен срок за кандидатстване:

 • 5 януари 2024 г.

admin