Финансиране

Младежка инициатива АЛМА

Процедура чрез подбор на проектни предложения „Младежка инициатива АЛМА“ (предстояща м. ноември 2023 г.) Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Основна цел Да се окаже подкрепа на уязвими млади хора до 29 г. да подобрят възможностите си за включване на пазара на труда чрез предоставяне на индивидуален подход, включващ обучение и консултиране, стажуване в […]

Финансиране

Адаптирана работна среда

Процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“ Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.   Основна цел Предоставяне помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Това изисква бързи промени в пазара на труда и налага предприемане […]

Финансиране

Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво

Процедура чрез подбор на проектни предложения „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“ (предстояща м. септември 2023 г.) Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Основна цел Предоставяне на възможности за развитие на социалните предприятия чрез създаването на устойчиви работни места за групите в неравностойно положение, което ще доведе до намаляване на риска […]

Финансиране

Процедура чрез подбор на проектни предложения „Нови умения“

Процедура чрез подбор на проектни предложения „Нови умения“ (предстояща м. ноември 2023 г.) Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Основна цел Да се подпомогне заетите лица, като се предприемат превантивни действия, включващи предоставяне на възможности за квалификация, преквалификация и придобиване на нови умения с цел адаптиране към съвременните изисквани на работодателите. Повишаване адекватността и […]