Процедура чрез подбор на проектни предложения

„BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“

(предстояща)

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г.

Основна цел

 • Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027)

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

 • 127 000 000 лева (64 934 068.91 €), разпределени както следва:
  • За Югозападен район: 21 590 000 лв. (11 038 791.71 €)
  • За всички останали райони: 105 410 000 лв. (53 895 277.20 €)

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

 • Минимален размер: 50 000,00 лева
 • Максимален размер за микро предприятия: 250 000,00 лева
 • Максимален размер за малки предприятия: 400 000,00 лева
 • Максимален размер за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия: 500 000,00 лева

Максималният размер на проекта е ограничен до:

 • Микро предприятия: 100% от средногодишните нетни приходи от продажби за 2020, 2021 и 2022 г.
 • Малки предприятия: 60% от средногодишните нетни приходи от продажби за 2020, 2021 и 2022 г.
 • Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 25% от средногодишните нетни приходи от продажби за 2020, 2021 и 2022 г.
 • Големи предприятия: 10% от средногодишните нетни приходи от продажби за 2020, 2021 и 2022 г.

 

Процент на безвъзмездната помощ в режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“:

* Експериментално развитие: Придобиване, съчетаване, оформяне и използване на съществуващи научни, технологични, търговски и други важни знания и умения с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, включително цифрови продукти, процеси или услуги във всяка област, технология, промишленост или сектор (включително, но и не само цифрови отрасли и технологии, като например изчисления със суперкомпютър, квантови технологии, блокчейн технологии, изкуствен интелект, киберсигурност, големи информационни масиви и облачни технологии или технологии за периферни изчисления). Това например може да включва и дейности, имащи за цел задаването на концепция, планирането и документирането на нови продукти, процеси или услуги.

Експерименталното развитие може да включва разработване на прототипи, демонстрация, разработване на пилотни проекти, изпитване и валидиране на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги в среда, която е представителна за оперативните условия в реалния живот, когато главната цел е по-нататъшното техническо подобряване на продукти, процеси или услуги, които не са в окончателния си вид. Това може да включва разработване на търговски използваеми прототипи или пилотни проекти, които са необходими за крайния търговски продукт и чието производство е твърде скъпо, за да бъдат използвани само за демонстрации и валидиране.

Експерименталното развитие не включва рутинни и периодични изменения, въвеждани в съществуващи продукти, производствени линии, производствени процеси, услуги или други операции в процес на изпълнение, дори ако тези изменения може да представляват подобрения;

** „Индустриални научни изследвания“ означава планирани научни изследвания или проучвания от изключително значение, предназначени за придобиването на нови знания и умения за разработване на нови продукти, процеси или услуги или насочени към постигане на съществени подобрения на съществуващи продукти, процеси или услуги, включително цифрови продукти, процеси или услуги, във всяка област, технология, промишленост или сектор (включително, но и не само цифрови отрасли и технологии, като например изчисления със суперкомпютър, квантови технологии, блокчейн технологии, изкуствен интелект, киберсигурност, големи информационни масиви и облачни технологии).

Индустриалните научни изследвания обхващат създаването на компоненти на сложни системи и може да включват конструирането на прототипи в лабораторна среда или среда със симулирани интерфейси към съществуващи системи, както и създаването на пилотни линии, когато това е необходимо за индустриалните научни изследвания, по-специално за валидирането на технологии с широко приложение;

 

ВАЖНО:

Процентът на безвъзмездна помощ може да се увеличи с до 15% за всяка категория предприятие, в случай че проектът изпълнява едно от следните условия:

 • включва ефективно сътрудничество между предприятия с участието на поне едно МСП и нито едно от предприятията не поема повече от 70 % от допустимите разходи; или
 • резултатите от проекта се разпространяват широко чрез конференции, публикации, отворени за достъп регистри или безплатен софтуер, или софтуер с отворен код.

Процент на безвъзмездната помощ в режим „de minimis“ (до 200 000 евро):

Допустими кандидати

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

 • Да не са микропредприятие на територията на селски район, което кандидатства за инвестиция на територията на селски район;
 • Да не кандидатстват за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;

Допустими партньори:

По процедурата е допустимо кандидатстването в партньорство с друго предприятие, което не е свързано с кандидата. Изискванията към партньорите са същите, както и към кандидата. Големите предприятия са допустими като партньори само в случай че кандидат е МСП И само в случай на проекти, които ще се изпълняват в Тематични области: “Информатика и ИКТ”; “Мехатроника и микроелектроника” и “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”; “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”.

Допустими проекти:

Разработване на иновация, продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги) попадаща в обхвата на ЕДНА от тематичните области и подобласти на ИСИС 2021-2027.

Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale):

 • TRL 6 – Технология, демонстрирана в релевантна среда;
 • TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда;
 • TRL 8 – Завършена и сертифицирана система;
 • TRL 9 – Изпробвана система в операционна среда.

 

Допустими дейности

ЕЛЕМЕНТ А (задължителен)

Дейност 1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – допустим само в режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“

Дейност 2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

ЕЛЕМЕНТ Б (незадължителен):

Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

 

Допустими разходи

 

По ЕЛЕМЕНТ А (задължителен):

 • Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал за срока на изпълнение на проекта – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на иновацията. – допустими както за кандидати, така и за партньори.
 • Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, вписани в активите на кандидата/партньора и представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на иновацията, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.
 • Разходи за амортизация на сгради и помещения, вписани в активите на кандидата/партньора, необходими за разработването на иновацията, в частта, в която се използват (кв. м.), и за периода, през който се използват за проекта.
 • Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията (допустими само за кандидати):

 

а) разходи за възлагане на научни изследвания – изцяло от външни изпълнители

б) разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица;

в) разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на иновацията.

 • Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията (допустими само за кандидати)

По ЕЛЕМЕНТ Б (незадължителен) – до 25% от общия размер на проекта:

 • Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв

Кандидатите се задължават да не продават, преотстъпва и/или дават под наем на трети лица дълготрайните нематериални активи, придобити със средства по проекта (в случай, че е приложимо) за период от пет години (за големи предприятия или малки предприятия със средна пазарна капитализация) от окончателното плащане или три години от окончателното плащане за МСП.

Срок за изпълнение на проектните предложения

 • До 18 (осемнадесет) месеца.

Краен срок за кандидатстване:

 • Предстои да се уточни

Тематични области на ИСИС 2021-2027

 • Информатика и ИКТ;

– ИКТ-базирани услуги и системи; ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии и рекреативни индустрии, кръгова и биобазирана икономика, туризъм (във връзка с другите тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и “вградени технологии”;

– 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;

– Интернет на нещата (IoT);

– Изкуствен интелект и повишаване на промишления и технологичен капацитет в усвояване на изкуствения интелект;

– големи/свързани данни, геопространствени данни, анализ на данни, обработка на данни (Data processing, Small data science), инструментариум за работа с данни, споделяне, обмен, използване и повторно използване на данни, облачни изчисления (Big Data, Grid and Cloud Technologies), модели за предвиждане, основани на данни; симулация, моделиране и цифрови близнаци;

– комуникационни мрежи, включително безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;

– киберфизически системи и цифрови двойници; киберсигурност;

– блокчейн технологии;

– системи и услуги в сферата на финтех;

– технологии за човеко-машинно взаимодействие (Interaction technologies);

– интернет услуги; софтуер като услуга, innovation-as-a-service и everything-as-a-service (SaaS, IaaS и XaaS) и архитектура на услугата; уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

– производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи.

 • Мехатроника и микроелектроника;

– Производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

– Машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху универсална, специализирана, специална/кибер/ и сервизна роботика;

– Разработка и производство на електронни и електромеханични компоненти и модули;

– Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи на база платформа “Индустрия 4.0” и дигитализация и цифрова трансформация на индустриалното производство;

– Проектиране, развитие и производство на роботизирани системи за автоматизация в т.ч. и такива с изкуствен интелект; Насърчаване стартирането на серийно производство на български автономни роботи и системи; увеличено внедряване на роботи и автономни технологии в българската промишленост; използване на роботи в секторите с дългосрочен дефицит на кадри като: земеделие, хигиенни дейности, ръчни повторяеми операции и други;

– Разработване, изследване и приложение на системи за технологична роботизация, с акцент на тежки процеси и агресивни среди (заваръчни процеси, леярски системи, обслужване и поддръжка на агресивни и опасни процеси и др.);

– Проектиране и производство на високотехнологични и експортно ориентирани мехатронни продукти с висока добавена стойност вкл. в аеро-космическата индустрия и участие в над-национални производствени вериги; Хибридно валидиране на мехатронни системи чрез виртуални и физически прототипи; Автомобилна и авио-мехатроника;

– Интелигентни системи и уреди, вкл. използващи изкуствен интелект; 3-D моделиране, проектиране и валидиране на компоненти и системи; 3-D принтиране за нуждите на индустрията;

– Биомехатроника; Биоелектроника– моделиране и характеризиране на зарядов пренос и обработка на сигнали в биообекти като протеини, DNA и др. за разработване на градивни елементи и създаване на прототипи на интегрални устройства и сензори;

– Системи и технологии за развитие на Синята икономика;

– Системи и технологии, базирани на мобилност и местоположение;

– Фотоника и технологии за изображения;

– Моделиране (device modeling) на полупроводникови елементи и компоненти, както и схеми и системи, съдържащи конвенционални и неконвенционални субмикронни и наноразмерни устройства – компактни модели, физични модели, поведенчески модели, логически модели, системни модели; Схемно (circuit) проектиране (ECAD), топологично (layout) проектиране (ECAD), технологично проектиране (TCAD) и разработване на интегрални схеми и системи – цифрови, аналогови, смесеносигнални, RF; Проектиране, разработване, изследване, прототипиране и окачествяване на специализирани аналогови и цифроаналогови интегрални схеми (ASIC), включително EMC и ESD защита-върху-чип; Верификация и тестване на полупроводникови интегрални схеми в процеса на разработване и в процеса на производство;

– Виртуални технологии за развитие на нови продукти и процеси, виртуално прототипиране и оптимизация;

– Проектиране, разработване, характеризиране и прототипиране на MEMS устройства и структури за сензори, RF, биомедицински, индустриални, земеделски, фармакология и др. приложения;

– Асемблиране и корпусиране на полупроводникови чипове;

– Анализ на отказите (failure analysis) в интегрални схеми, системи, устройства, модули; Разработване на софтуер за вградени системи (embedded systems), както и софтуерни решения за проектиране (EDA), вкл. с отворен код;

– Синтез и характеризиране на нови материали с приложения в микро- и наноелектрониката;

– Проектиране, разработване и производство на устройства, съоръжения и системи с приложение в полупроводниковите производства; Пилотни линии за експериментиране, разработване и тестване на иновативни процеси, съоръжения и технологии;

– Моделиране, характеризиране, проектиране и разработване на процеси и технологии за преобразуване на събраната енергия (energy harvesting), както и проектиране, прототипиране и производство на такива устройства;

– Разработване, усъвършенстване и адаптиране на подходи, технологии за ускоряване на разработването на квантови чипове.

 • Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии

– Методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);

– Производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;

– Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;

– Медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);

– Биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;

– Въвеждане на иновативни методи в селското стопанство и рибовъдството, без използване на химически препарати за борба с вредители и торене;

– Приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;

– Синя и зелена биобазирана икономика;

– Индустриални биотехнологии;

– ИКТ с приложение в тематичната област;

– Ин витро, тъканно инженерство и регенеративна медицина;

– Фотоника и технологии за изображения, екрани и технологии за дисплей.

 • Нови технологии и креативните и рекреативните индустрии

– Културните и творческите индустрии, вкл. дигитализация (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио);

– Компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;

– Производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки и услуги за алтернативни и екстремни спортове и туризъм, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

 • Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика – допустима само за микро-, малки и средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация

– Иновации в областта на производството, съхранение, спестяване, ефективно разпределение и потребление на енергия, вкл. от различни възобновяеми енергийни източници;

– Създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;

– Водород – базирани технологии: производство на водород с акцент върху зеления водород, съхранение, транспорт и използване на водорода в индустрията, енергетиката, транспорта и бита;

– Разработване на иновативни устойчиви технологии за интегриране на водород в промишлени процеси, особено тези, които са по-трудни за декарбонизация, като стомана, цимент и стъкло;

– Разработване и внедряване на технологии свързани с устойчивата мобилност (батерийна и водородна), базирана на водород и други алтернативни горива, свързана инфраструктура и еко-мобилността;

– Технологии за ефективно използване на ресурсите, за намаляване съдържанието на опасни вещества, за използване на алтернативни суровини и материали, за удължаване живота на продуктите и използването им в други производства и услуги;

– Безотпадни технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства и услуги.

Малки дружества със средна пазарна капитализация

Дружества със средно списъчен брой на персонала не повече от 499 служители, и чийто годишен оборот не надвишава 100 милиона евро или чийто годишен баланс не надвишава 86 милиона евро

[1] Отчет за приходите и разходите за 2022 г. на предприятието-кандидат: стойността по ред „Нетни приходи от продажби“ от приходната част на Отчета (код на реда 15100, колона 1).

admin