Финансиране

Разработване на иновации в предприятията

Процедура чрез подбор на проектни предложения „BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ (предстояща) Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. Основна цел Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027) Общ размер на […]